bodrum escort escort bodrum malatya escort escort kayseri
RSS

Zadania realizowane w ramach projektu "Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej".

Zadanie 1: Zarządzanie projektem.

Zadanie 2: Przygotowanie, otwieranie i realizacja kierunku Mechatronika.

W celu podniesienia jakości kształcenia w ramach realizacji tego zadania wprowadzono dodatkowe przedmioty dla studentów pierwszego i drugiego roku studiów. Kierunek ten prowadzony jest na dwóch stopniach nauczania.
W tym roku z zajęć dodatkowych korzysta 126 studentów pierwszego roku studiów oraz 71 studentów drugiego roku. Docelowo do końca trwania projektu planujemy objąć wsparciem min. 340 studentów.

Powodem wprowadzenia zajęć dodatkowych na tym kierunku jest kształcenie interdyscyplinarne specjalistów, którzy, jak pokazują liczne analizy rynkowe, są niezbędni w gospodarce opartej na wiedzy w licznych gałęziach przemysłowych.

Informacje o kierunku: http://www.dmef.put.poznan.pl/

Niezbędne dokumenty: POBIERZ

Zadanie 3: Przygotowanie, otwieranie i realizacja kierunku Energetyka.

W ramach realizacji tego zadania przeprowadzone zostaną następujące działania:

- wprowadzenie zajęć dodatkowych dla studentów pierwszego stopnia,

- otwarcie i realizacja kierunku Energetyka na drugim stopniu nauczania.

W 2008 roku na studiach pierwszego stopnia objętych dodatkowymi zajęciami zostało 30 studentów. Nabór na studia drugiego stopnia odbędzie się na semestr letni, planowane jest przyjęcie ok. 75 studentów. Docelowo w ramach całego zadania planujemy przyjąć ok. 270 studentów.

Działania na tym kierunku podyktowane są zwiększeniem zapotrzebowania na fachowców w strategicznym dla Polski sektorze energetycznym oraz tworzeniem przez studentów/absolwent(ów)-tek nowoczesnych rozwiązań w szeroko pojętej energetyce.

Informacje o kierunku: http://www.fee.put.poznan.pl/

Niezbędne dokumenty: POBIERZ

Zadanie 4: Przygotowanie, otwieranie i realizacja specjalności Transport lotniczy.

Uruchomienie tej specjalności podyktowane było niedostateczną ilością profesjonalnie przygotowanych inżynierów specjalizujących się w obszarze logistyki lotniczej.
Na treści kształcenia składać się będą m.in.: eksploatacja statków powietrznych, ekologiczne aspekty transportu lotniczego, badania eksperymentalne w lotnictwie, inżynieria bezpieczeństwa w lotnictwie, inżynieria ruchu lotniczego. Specjalność ta prowadzona będzie w dwóch stopniach nauczania, I oraz II.

Pierwszy nabór na ten kierunek odbędzie się wiosną 2009r.

Informacje o specjalności: http://www.fwmt.put.poznan.pl/

Niezbędne dokumenty: POBIERZ

Zadanie 5: Przygotowanie, otwieranie i realizacja specjalności Silniki Lotnicze.

Na treści kształcenia składać się będą m.in.: technologia budowy silników, aerodynamika układów napędowych, procesy spalania w silnika lotniczych. Specjalność ta prowadzona będzie w dwóch stopniach nauczania I oraz II, będzie pierwszy raz uruchomiona wiosną 2009r.
Uruchomienie tej specjalności  jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez wiodące instytucje (m.in. Porty Lotnicze - Ławica, Baza lotnicza Krzesiny, Baza Lotnicza Powidz) na profesjonalnie przygotowanych inżynierów specjalizujących się w obszarze silników lotniczych.

Informacje o specjalności: http://www.fwmt.put.poznan.pl/

Niezbędne dokumenty: POBIERZ

Zadanie 6: Przygotowanie, otwieranie i realizacja studium podyplomowego Metody informacyjne w mechatronice.

Na treści kształcenia składać się będą m.in.: sterowniki programowalne i układy mikroprocesorowe, nowe technologie oraz metody optymalizacji w mechatronice, nieinwazyjna diagnostyka urządzeń mechatroniki, systemy CAD.
Pierwszy nabór do tego studium odbędzie się w 2008r. Metody informacyjne w mechatronice rozwijają się w ostatnich latach szczególnie dynamicznie. Dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gospodarki, a w szczególności przedsiębiorców, uczelnia postanowiła uruchomić tego typu studium, dostosowując się do potrzeb rynkowych.

Informacje o studium: http://zme.iee.put.poznan.pl/

Niezbędne dokumenty: POBIERZ

Zadanie 7: Przygotowanie, otwieranie i realizacja studium podyplomowego Technika współrzędnościowa i pomiary błędu kształtu.

Na treści kształcenia składać się będą m.in.: zaawansowana technika współrzędnościowa, pomiary optyczne w skali mikro i nano, zagadnienia systemu inżynierii odwrotnej, metrologiczna analiza konstrukcji.

Pierwszy nabór do tego studium odbędzie się w 2008r. Powyższe studium ma służyć zaspokojeniu zapotrzebowania na inżynierów mających na co dzień do czynienia z pomiarami technicznymi, od których zależy jakość polskich wyrobów i konkurencyjność polskich zakładów przemysłowych.

Informacje o studium: http://zmisp.mt.put.poznan.pl/

Niezbędne dokumenty: POBIERZ

Zadanie 8: Przygotowanie, otwieranie i realizacja studium podyplomowego Przemysłowe systemy robotyki i automatyki.
Na treści kształcenia składać się będą m.in.: programowanie sterowników PLC, sieci przemysłowe, oprzyrządowania i oprogramowania budynków inteligentnych, programowania robotów przemysłowych oraz mobilnych, wizualizacja procesów przemysłowych. Pierwszy nabór do tego studium odbędzie się w 2008r. Przemysłowe systemy automatyki i robotyki obejmują swym zakresem zarówno teorię, jak i praktyczną realizację urządzeń sterujących obiektami technicznymi i procesami technologicznymi, dlatego też wkraczają we wszystkie niemal dziedziny życia, zwłaszcza w gospodarkę, przemysł i naukę, wymuszając tym samym zapewnienie odpowiedniej ilości kadry inżynierskiej, projektującej i obsługującej tak popularne ww. systemy.

Informacje o studium: http://control.put.poznan.pl/

Niezbędne dokumenty: POBIERZ

Zadanie 9: Rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, w ramach projektu przygotowano cykl zajęć z matematyki i fizyki, które odbywać się będą w semestrze zimowym. Celem zajęć jest ułatwienie studentom startu na Politechnice. W pierwszym tygodniu zajęć przeprowadzone zostaną testy sprawdzające.

Zadanie 10: Opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Tematyka szkoleń e-learningowych dotyczyć będzie głównie nowych kierunków i specjalności. Z uwagi na charakter i specyfikę e-learnig'u ze szkoleń  korzystać będą mogli również zainteresowani studenci P.P., a także kadra dydaktyczna uczelni.

Aktualnie Uczelnia może prowadzić w formule zajęcia ze specjalistycznego języka angielskiego dla takich modułów jak: fizyka, budownictwo, ochrona środowiska, architektura, komunikacja interpersonalna i posiada doświadczenie przy opracowaniu tego typu zadań.

Zadanie 11: Współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie).

W ramach realizacji tego komponentu, organizowane będą staże/praktyki dla studentów kierunków i specjalności istotnych dla rozwoju gospodarki. Corocznie przez okres 4 lat na staże wakacyjne (max. 3-miesięczne) zostanie skierowanych 25 studentów oraz 100 studentów na 3-miesięczne praktyki.

Więcej informacji na temat praktyk: www.cpk.put.poznan.pl

Więcej informacji na temat staży: www.cpk.put.poznan.pl

Niezbędne dokumenty: POBIERZ

Zadanie 12: Utworzenie platformy e-Recruitment.

Na potrzeby projektu stworzona zostanie platforma e-recruitment, która będzie pełniła rolę pomostu pomiędzy pracodawcą a studentem, studentem a pracodawcą. Platforma e-Recruitment będzie dostępna dla wszystkich poszukujących praktyk, staży i pracy. Dzięki niej możliwe będzie również monitorowanie losów zawodowych studentów, a dzięki temu ocena jakości kształcenia na uczelni i podniesienie jej konkurencyjności.

Zadanie 13: Organizacja warsztatów z zakresu rynku pracy.

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich studentów i studentek Politechniki Poznańskiej (także studia zaoczne). Na warsztatach studenci będą mogli podnieść swoje kwalifikacje w zakresie tzw. „umiejętności miękkich". Zdobędą praktyczną wiedzę, m.in. z efektywnej komunikacji, asertywności, przezwyciężania stresu, wystąpień na forum, kreowania swojego wizerunku czy dyplomacji.
Każdego roku przez okres 4 lat w warsztatach może wziąć udział 400 studentów.

Więcej informacji: www.cpk.put.poznan.pl

Niezbędne dokumenty: POBIERZ

Zadanie 14: Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania jakości nauczania.

W ramach tego zadania kadra dydaktyczna Politechniki Poznańskiej będzie miała możliwośc udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Przeprowadzone zostana także szkolenia dla kadry m.in. w zakresie nowych kierunków i specjalności. Udział w konferencjach naukowych jest znakomitą okazją do zdobycia specjalistycznej wiedzy połączonej z wymianą doświadczeń z pracownikami dydaktycznymi z wiodących uczelni i ośrodków naukowo - badawczych.

Niezbędne dokumenty: POBIERZ

Drugim elementem programowanego komponentu będą dwutygodniowe szkolenia dla kadry dydaktycznej zaangażowanej w szczególności w realizację nowych kierunków i  specjalności.

Niezbędne dokumenty: POBIERZ

Zadanie 15: Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią

W ramach realizacji tego zadania planowane jest zorganizowanie 3 rodzajów szkoleń dla kadry zarządzającej uczelnią: zarządzanie strategiczne i finansowe (m.in. prognozowanie kierunków zmian i rozwoju, analiza sytuacji i możliwości tkwiących wewnątrz organizacji, analiza ekonomiczno-finansowa, zarządzanie przez cele), Fundusze na cele rozwoje (m.in.: przegląd dostępnych źródeł finansowania, podstawy tworzenia projektów, zasady rozliczania i sprawozdawczości projektowej) oraz inne. Tego typu szkolenia mają na celu usystematyzowanie wiedzy kadry kierowniczej wyższego i niższego szczebla z zakresu zarządzania uczelnią w celu racjonalnego i efektywnego kierowania instytucją naukowo-dydaktyczną.

Zadanie 16: Organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo - badawczych

W ramach tego zadania organizowane będą staże dla doktorantów, doktorów i profesorów wizytujących. Staże i szkolenia pracowników dydaktycznych w wiodących krajowych oraz zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych są niezbędne z uwagi na konieczność ciągłego doskonalenia się.

Niezbędne dokumenty: POBIERZ

Zadanie 17: Stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów wizytujących

W ramach tego zadania przyznane zostaną stypendia dla doktoratów, doktorów i profesorów wizytujących. Przyznanie stypendiów osobom specjalizujących się w dziedzinach naukowych szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki jest dodatkowym elementem, silnie motywującym młodych naukowców oraz doktorantów do pracy na uczelni w obszarze dydaktycznym oraz badań naukowych.

Niezbędne dokumenty: POBIERZ

Zadanie 18: Wdrożenie modeli zarządzania jakością na uczelni

W ramach zadania przygotowany zostanie pierwszy etap wdrożenia modelu zarządzania. Wdrożenia systemu zarządzania jakością w uczelni jest niezbedne m.in. w celu dostosowania się do standardów europejskich w obszarze jakości kształcenia, a także efektywnego zarządzania instytucją. System taki w znacznym stopniu udoskonala funkcjonowanie uczelni poprzez zapewnienie standardów (powtarzalność procesów), pozwala również na uzyskanie szybkich analiz i raportów np. w celu podjęcia istotnych decyzji m.in. organizacyjnych czy finansowych.

Zadanie 19: Promocja i upowszechnianie projektu

Zadanie 20: Przygotowanie i realizacja specjalności Structural Engineering na kierunku Civil Engineering

W ramach zadania opracowane zostały wykłady, ćwiczenia i laboratoria w języku angielskim na potrzeby specjalności Structural Engineering na kierunku Civil Engineering, a następnie uruchomiona został realizacja specjalności. Zajęcia adresowane są do studentów II stopnia i obejmują tematykę wytrzymałości materiałów, analizy strukturalnej, geomechaniki, technologii budownictwa, zarządzania przedsiębiorstwem, konstrukcji stalowych, betonowych i drewnianych.

Niezbędne dokumenty: POBIERZ